Skip survey header

השפעת שינויי האקלים על ענפי החקלאות

שאלון מיפוי השפעת שינויי האקלים על ענפי החקלאות השונים מההיבט החקלאי והמחקרי
חקלאות ישראל מושפעת בשנים האחרונות משינויי האקלים, כששינויים אלה משליכים באופן שונה על כל ענף וענף.
כדי שנוכל ללמוד על הדרכים להתמודדות עם שינויים אלה ולהבין את החסמים המונעים את השימוש בהם, הן ברמת השטח והן ברמת המחקר, אנו נדרשים למידע בנושא.
בעזרת מיפוי המידע נוכל לקבל תמונה טובה על היקף הבעיה לפי ענפי החקלאות השונים, להשקיע בפיתוח ידע ובאמצעים להתמודדות עם שינויי האקלים, ולקבוע מדיניות להסתגלות החקלאות בישראל אליהם.
סקר זה נערך באופן אנונימי, ואין חובה למלא שם, אך מילוי פרטים מזהים יסייעו לנו בניתוח התוצאות.  
1. מהו תחום עיסוקך (מקצועך) העיקרי? *This question is required.
2. מהו התחום (או הדיסציפלינה) העיקרי שבהם את/ה עוסק/ת? *This question is required.
2. שיוך מוסדי?
2. עבור אלו ענפ/ים חקלאי/ם את/ה מעוניינ/ת לשתף מידע בנושא ההשפעות וההשלכות של שינויי האקלים? (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת) *This question is required.