Skip survey header
Tagalog

2022-23 Survey sa Karanasan sa Eskwela: Mga Magulang at Tagapangalaga ng mga Mag-aaral

Parent_1

DISTRITO NG LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL
2022-23 Survey sa Karanasan sa Eskwela: Mga Magulang at Tagapangalaga ng mga Mag-aaral
Aaabot ng mas mababa sa 15 minuto ang survey na ito.

LAYUNIN NG SURVEY NA ITO: Ngayong araw ay kukumpletuhin mo ang survey tungkol sa karanasan ng iyong anak sa paaralan. Ang impormasyon mula sa survey na ito ay gamitin upang matulungan ang pangkat ng komunidad kung paano mas lalong mapabuti ang serbisyong kailangan ng mga miyembro nito. Bilang bahagi ng komunidad ng paaralan, mahalaga ang iyong opinyon. Kumpidensyal ang lahat ng mga tugon kaya walang sinuman sa paaralan ng iyong anak ang makakaalam ng iyong kasagutan. Kusang-loob ang survey na ito at walang tama at maling sagot sa mga katanungan.

Tandaan: 
Kung mayroon kang anak na higit sa isa sa paaralang ito, mangyaring isang survey lamang ang kumpletuhin..
1. Mangyaring piliin ang uri ng iyong paaralan (halimbawa, elementarya) at pagkatapos ay piliin ang pangalan ng iyong paaralan mula sa mga drop-down na menu sa ibaba.
Kung ang iyong paaralan ay may higit sa isang uri (halimbawa, K-12), maaari mong piliin ang alinman sa mga uri ng paaralan na pinaglilingkuran nito (halimbawa, elementarya, gitna, at mataas).
Ang mga pangalan ng paaralan na nagsisimula sa isang numero ay unang nakalista, na sinusundan ng natitirang mga paaralan sa alpabetikong pagkakasunud-sunod. Kung ang iyong paaralan ay isang magnet na paaralan, mangyaring piliin ang regular na kampus.
*Required
Pras sa survey na ito, anong kasalukuyang baitang ng anak mo? *Required