Skip survey header

Khảo Sát về Vấn Đề Tài Trợ của Quận Pierce

Pierce County Human Services đang lập một trang mạng tài nguyên để khuyến khích các nhóm có năng lực hoặc kinh nghiệm có hạn tìm kiếm nguồn tài trợ phục vụ các cộng đồng của họ.

Trang mạng tài nguyên này sẽ có các thông tin, tài liệu và liên kết để hỗ trợ những tổ chức cung cấp dịch vụ cho cư dân và các cộng đồng tại Quận Pierce đang tìm kiếm, nộp đơn xin và quản lý tiền tài trợ. 

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý vị để quý vị có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Chúng tôi xin đề nghị các nhóm địa phương cung cấp dịch vụ cộng đồng chia sẻ ý kiến phản hồi. Thông tin và sự hỗ trợ nào sẽ có ích nhất cho quý vị? Chúng tôi rất muốn được quý vị góp ý. Xin cảm ơn quý vị vì đã trả lời khảo sát của chúng tôi!

Quý vị có thắc mắc? Xin gởi email về
Trish.Crocker@piercecountywa.gov

1. Quý vị cần/muốn có thông tin và tài nguyên về bước nào sau đây trong quy trình tài trợ? (Vui lòng xếp hạng từ 1 đến 5, trong đó 1 là nhu cầu lớn nhất)* *This question is required.
Space Cell 12345
Xây dựng các phương pháp đánh giá – kết quả và thông tin đầu ra có thể đo lường được
Báo cáo tài chánh
Tìm nguồn tài trợ – Nơi và cách thức tìm nguồn tài trợ công và tư tiềm năng
Chuẩn bị bản thuyết minh đề xuất
Chuẩn bị dự toán xin tài trợ
Chuẩn bị bản thuyết minh về dự toán
Báo cáo hoạt động của chương trình
Mức độ sẵn sàng nộp đơn – Tư cách thành lập, tư cách 501(c)3, năng lực theo dõi doanh thu và chi phí của khoản tài trợ
Hiểu những khoản mà bên tài trợ sẵn sàng chi trả
Hiểu và đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng – yêu cầu chung
Hiểu và đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng – bảo hiểm
Hiểu và đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng – bồi hoàn chi phí
Hiểu và đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng – chi phí trực tiếp, gián tiếp và hành chánh and meeting contracting requirements – direct vs. indirect vs. administrative expenses
2. Trong quy trình trợ cấp có bước nào khác mà quý vị cần/muốn có thông tin nhưng chúng tôi chưa đề cập ở trên không?
3. Quý vị có khả năng sẽ sử dụng loại tài nguyên nào nếu tài nguyên đó được cung cấp qua trang mạng?* *This question is required.
  • * This question is required.
4.

Tổ chức của quý vị có mức độ kinh nghiệm ra sao với việc xin tài trợ?*

*This question is required.
5. Cá nhân của quý vị có mức độ kinh nghiệm ra sao với việc xin tài trợ?* *This question is required.
6.

Đội ngũ nhân sự của quý vị hiện có năng lực gì về thu thập dữ liệu, báo cáo và giám sát tuân thủ hợp đồng?*

*This question is required.
7.

Dự toán hằng năm của tổ chức quý vị là bao nhiêu?*

*This question is required.
8. Tổ chức quý vị có bao nhiêu nhân viên?* *This question is required.
9. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ nói chính của nhân sự không?* *This question is required.
10.

Quý vị có cần bản dịch Thông Báo Có Tiền Tài Trợ (Notice of Funding Availability, NOFA) hay Yêu Cầu Đề Xuất (Request for Proposal, RFP) không?*

*This question is required.