Skip survey header

H.C. Andersen Festivals 2023 - Kulturprojekter - PULJE A

H.C. Andersen Festivals betingelser for projekter i det officielle program 2023
Ved indsendelse af ansøgningsskemaet vedkender den ansøgende aktør at have læst og accepteret nedenstående:

For at have mulighed for at indgå i H.C. Andersen Festivals officielle program på tryk og web skal ansøgningsskema for Pulje A være indsendt SENEST 1. november 2022 og for Pulje B senest 1. november 2021. Ansøgningsskemaet er først modtaget og indsendt til bedømmelse ved festivalens komiteer, når afsenderen har modtaget en bekræftelsesmail fra festivalen. Festivalen forbeholder sig suverænt retten til at afvise et projekt fra at få økonomisk støtte og/eller at indgå i festivalens officielle program.

For at kunne indgå i H.C. Andersen Festivals officielle program 2023 stiller komiteerne følgende krav til projektets arrangør(er):

 • Projektet skal relatere til H.C. Andersen Festivals værdibegreber, som kan findes på www.hcafestivals.dk/om-festivalen/vaerdiord
 • Det skal være muligt for alle inden for målgruppen at deltage og/eller tilmelde sig efter først-til- mølle princippet. Det er altså ikke muligt at søge tilskud og/eller optagelse i det officielle program med et lukket arrangement kun for inviterede.
 • Projektets aktiviteter under H.C. Andersen Festivals skal foregå inden for festivalens officielle område i Odense midtby.
 • Det forventes, at arrangører selv aktivt deltager i markedsføringen af deres eget projekt både trykt og online, herunder også på sociale medier. Hent inspiration og download skabeloner på hcafestivals.dk/for-aktorer.
 • H.C. Andersen Festivals yder ikke tilskud til særskilt markedsføring af projekter, herunder eksempelvis til grafisk produktion og print, annoncer, m.v. (listen er ikke udtømmende).
 • Alt markedsføringsmateriale for arrangementer støttet af H.C. Andersen Festivals skal bære festivalens pink signaturfarve, enten i top og bund eller som baggrundsfarve, samt festivalens logo. Skabeloner og logo downloades på www.hcafestivals.dk/for-aktorer
 • Ved projekter udført af børne- og uddannelsesinstitutioner gives der som hovedregel ikke støtte til transport af børnene til/fra byen eller støtte til leders, læreres eller pædagogers arbejdstid.
 • Ved projekter udført under etablerede kulturinstitutioner kan det ikke forventes, at H.C. Andersen Festivals yder økonomisk støtte til medarbejderes løn samt driftsomkostninger.
 • H.C. Andersen Festivals har ret til at søge ekstern funding (sponsorer og fonde) til at understøtte projektet i tæt koordinering med arrangøren.
 • Alle ændringer i projektets koncept og budget skal indsendes skriftligt. Festivalens sekretariat forbeholder sig suverænt retten til at stoppe den økonomiske støtte, reducere støtten og/eller fjerne projektets aktiviteter fra festivalens officielle program, hvis ændringerne påvirker konceptet i en sådan grad, at projektet ikke længere lever op til bedømmelsesvilkårene og/eller det i kontrakten aftalte indhold.
 

Ved accept af projektet til H.C. Andersen Festivals officielle program forventes det, at arrangør godtager, at:

 • Arrangørs optagelse i festivalprogrammet og projektets indhold ikke må offentliggøres før H.C. Andersen Festivals officielt frigør festivalprogrammet eller dele heraf.
 • Projektets aktiviteter markedsføres som en del af H.C. Andersen Festivals officielle program.
 • Arrangør er selv aktiv i markedsføringen af sit eget projekt i tillæg til de centrale markedsføringstiltag fra festivalen.
 • Aktiviteter der kun er for skoler og institutioner markedsføres i et særskilt program for målgruppen.
 • Festivalens samlede grafiske udtryk bruges i ALLE markedsføringstiltag for projektet.
 • Markedsføringstiltag i form af film og elektroniske medier som f.eks. radiospots skal indledes med ”[Arrangør navn] og H.C. Andersen Festivals præsenterer”.
 • Hvis du markedsfører din aktivitet på Facebook eller Instagram, skal dette koordineres med festivalen. Festivalen skal inviteres til at være medarrangør på begivenheden og følgende hashtags anvendes i opslag på Instagram: #hcafestivals #hcafestivals23
 • Al presse omhandlende projektets aktiviteter skal koordineres med sekretariatet.
 • Der indgås en eventkontrakt via sekretariatet inden 1. marts 2023 for Pulje A og inden 1. november 2022 for Pulje B.
 • Der skal afleveres 5-10 linjers programtekst og billeder senest 1. marts 2023 til sekretariatet for Pulje A. For Pulje B aftales denne deadline individuelt, men er senest 1. marts 2023. Formular hertil fremsendes fra sekretariatet.
 • Indsendelse af liste over ønsker til teknisk udstyr samt indsendelse af nødvendige oplysninger til H.C. Andersen Festivals’ tilladelsesansøgninger ved diverse myndigheder skal ske inden 3. april 2023.
 • Der skal indleveres oplysninger om behov for frivillige senest 1. maj 2023.
 • Der skal indleveres honorarudbetalingsblanket eller faktura til festivalens bogholderi senest 1. august 2023.
 • Arrangør er selv tovholder på sit projekt og varetager selv kontakt og eventuel afregning med de øvrige medvirkende i projektet.


Alle ansøgere modtager svar på komiteens afgørelse efter vurderingsprocessen.

3. Hvilken type aktivitet er dit projekt? *This question is required.
Kontaktinformation
5. Rolle *This question is required.
This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.
This question requires a valid number format.
Præsentation af projektet
Værdiord
Projekter til H.C. Andersen Festivals skal forholde sig til et eller flere af de værdiord, fra H.C. Andersens univers, som er rammen for festivalprogrammet: https://www.hcafestivals.dk/om-festivalen/vaerdiord
20. Hvilke af festivalens værdiord passer projektet ind under?
Læs mere om værdiordene her: https://www.hcafestivals.dk/om-festivalen/vaerdiord *This question is required.
Målgruppe
22. Definér projektets primære målgruppe(r) *This question is required.
Hvis din primære målgruppe er skoler/institutioner, hvilke(n) af nedenstående er din målgruppe(r)? *This question is required.
Hvis din primære målgruppe er skoler/institutioner, tilbydes der undervisnings materiale i forbindelse med aktiviteten?  *This question is required.
Projektets tidsplan og produktion 
Hvis projektet ikke allerede er en indøvet forestilling/koncert eller andet, hvad er så din forventede tidsplan. Her ønsker komiteen en drejebog/produktionsplan over projektets forskellige faser, og hvornår der kan forventes en afprøvning af konceptet, hvis nødvendigt.
Lokation
Har du selv en idé til en lokation for dit projekt - eller har du brug for festivalens hjælp til at finde et sted? Så vil vi gerne vide det. Vi har brug for at vide, hvis du for eksempel skal have mulighed for mørklægning, god akustik, mulighed for opstilling af scene eller allerede har en scene, eller om en vis størrelse på lokationen er nødvendig. Det kan også være at du gerne vil være ude i byrummet - hvor havde du så tænkt dig det skulle være? OBS: Vær opmærksom på, at der er tale om ønsker, og festivalen kan være nødt til at anvise til alternative lokationer. 
Teknik
Du bedes levere en detaljeret liste med dine ønsker til teknik og andet udstyr, som du ønsker, festivalen stiller til rådighed for dit projekt. Listen indgår i den samlede økonomiske vurdering af dit projekt.
OBS: Der er tale om ønsker, som ikke er bindende for festivalen, medmindre der efterfølgende indgås konkret og eksplicit aftale herom.
Programsætning
H.C. Andersen Festivals 2023 starter officielt torsdag d. 17. august og slutter igen søndag d.27 august. Dit projekt skal derfor kunne være til rådighed indenfor denne tidsperiode. De konkrete datoer og spilletidspunkter aftales senere.
Budget
Vi vil gerne bede dig om at lave et budget med udgifter til projektet. Herunder al økonomisk støtte der søges fra festivalen - og andre steder. Under indtægter bedes du også angive egenfinansiering. 
34. Upload detaljeret budget (maks 10 MB)
35. Upload CV med eksempler på tidligere produktioner (hvis relevant)
36. Upload andre filer, fx pressefoto (max 10 MB) (max 2 files)