Skip survey header

Tervishoiutöötajate hoiakud ja teadlikkus seoses LGBTI patsientidega

Informatsioon uuringu kohta

Lugupeetud vastaja

Kutsume Teid osalema uuringus, mille eesmärk on kaardistada tervishoiutöötajate teadlikkust ja hoiakuid seoses patsientidega, kes on lesbid, geid, biseksuaalsed, transsoolised või intersoolised (LGBTI).

Järgnevalt anname Teile ülevaate uuringu kohta. Palume Teil sellega rahulikult tutvuda. Teie panus on vajalik, et saaksime üheskoos parandada LGBTI patsientide heaolu ning elukvaliteeti ning kaardistada tervishoiutöötajate vajadusi seoses koolitustega. Kutsume Teid osalema, kuna olete arst/õde/ämmaemand/vaimse tervise spetsialist või õpite selleks.

Lühikokkuvõte uuringust
Uuringut viib läbi mõttekoda Praxis. Küsitlusuuringuga soovime teada saada tervishoiusüsteemis valitsevatest barjääridest ning tervishoiutöötajate vajadustest, nt milliseid koolitusi, infomaterjale on lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ja intersooliste inimeste õiguste ja vajaduste teemal vaja. Uuringu tulemused aitavad toetada tervishoiusüsteemis töötavaid inimesi ning anda teadmisi poliitikakujundajale. Uuringu laiem eesmärk on kaasa aidata Eesti inimõiguste arendamisele ja LGBTI patsientide heaolu tõstmisele.

Uuringu läbiviimist rahastab Euroopa Liidu Õiguste, Võrdõiguslikkuse ja Kodakondsuse Programm ning Sotsiaalministeerium.

Mida uuringus osalemine Teie jaoks tähendab?
Palume Teil täita valikvastustega veebiküsimustik, mis võtab aega umbes 15 minutit. Kui küsimustikus esineb mõni küsimus, millele Te ei soovi või ei oska vastata, võite selle vahele jätta, valides vastusevariandi „ei soovi / ei oska vastata“. Kui uuringus esineb vähem tuntud termineid, leiate nende selgitused vastava küsimusteploki allosas.

Mis kasu saate Teie uuringus osalemisest?
Teie panus selle uuringu elluviimisel on väärtuslik täiendus Eesti inimõiguste arengusse ja LGBTI patsientide heaollu. Tänu sellele saame anda poliitikakujundajatele ja eestkosteorganisatsioonidele väärtuslikku sisendit, et LGBTI inimeste vajadustele rohkem tähelepanu pöörata. Samuti hindame kõrgelt Teie ettepanekuid ja kogemusi koolitusvajaduse kaardistamiseks ja koolituste välja töötamiseks. Selleks on ankeedi lõpus pikema tekstiga vastamise võimalus.

Teie osalemine uuringus on väärtuslik isegi juhul, kui Teil ei ole teadaolevalt ühtegi kokkupuudet LGBTI patsientidega, kuna võimalikult mitmekesise teabe analüüsimine võimaldab meil välja selgitada, milline on tervishoiutöötajate üldine teadlikkus seoses LGBTI patsientidega, kui kursis ollakse võimalike tervishoiuvajaduste eripäradega ning milline on LGBTI patsientide kohtlemine tervishoiusüsteemis.

Uuringu tulemuste kohta koostame kirjaliku kokkuvõtte, mille teeme kättesaadavaks Praxise veebilehel 2022. aasta lõpus.

Millised riskid võivad olla seotud uuringus osalemisega?
Teie poolt saadetud informatsiooni konfidentsiaalsus on kaitstud, kuna küsimustikul pole Teie nime, vaid ainult eriala. Konfidentsiaalsuse tagamiseks jälgime uuringut läbi viies rangeid isikuandmete kaitse reegleid. Teie vastuseid hoitakse ja töödeldakse turvalises keskkonnas ja kasutatakse üldistatud kujul. Kogutud andmeid võidakse kasutada Praxise tulevastes samateemalistes teadusuuringutes.
Teil on võimalus vastamise sessioon katkestada ja jätkata vastamist hiljem või alustada vastamist uuesti.
Uuringu läbi viimiseks ei ole vaja Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee luba, kuna uurime üldisemat fenomeni (tervishoiutöötajate hoiakuid) sihtrühma seas.

Teie õigused uuringus osalemisel
Uuringus osalemine on vabatahtlik. Teie isikuandmed on kaitstud, Teie vastuseid kasutatakse uuringus analüüsiks ja uuringuraporti kirjutamiseks isikustamata kujul. Teil on igal ajal õigus uuringus osalemisest loobuda ja osalemine katkestada, millega ei kaasne Teie jaoks mingeid negatiivseid tagajärgi. Uuringu andmeid ja tsitaate kasutatakse isikustamata kujul uuringuraportis.

Uuringuga seonduvate korralduslike ja uuringu ülesehitust puudutavate küsimuste korral saate täiendavat informatsiooni uuringu läbiviijalt (Mõttekoda Praxis), e-kiri: eveliis.padar@praxis.ee