Hla daim tshawb fawb npe ntawv
Vietnamese

Cheeb Nroog Merced Kev Tshawb Internet

Zoo Siab Txais Tos Ntawm Cheeb Nroog Merced Kev Tshawb Fawb Internet

Cheeb Nroog Merced Kev Tshawb Fawb Internet
1. Koj ua kev tshawb fawb no rau tsev neeg los sis rau chaw hauj lwm? *Yuav Tsum Muaj Peb yuav tsum paub qhov chaw nyob zoo li cas vim tsev nyob thiab chaw hauj lwm txawv ntawm txheej txheem kev pab.
2. Qhov chaw nyob rau lub tsev uas koj ua rau kev tshawb fawb no yog li cas? *Yuav Tsum MuajPeb xav paub koj chaw nyob kom peb paub puas muaj internet los sis tsis muaj internet.
3. Qhov chaw uas koj ua daim tshawb fawb no puas muaj internet ceev? *Yuav Tsum MuajInternet Ceev muab tso txhua lub sij hawm, kev txuas siv internet ceev. Xov tooj ntawm tes, txuas internet qeeb, internet siv hnub qub nyeg tsis yog internet ceev.