Skip survey header

APS Rúbrica (català) 2022

La rúbrica que presentem és una eina pensada per facilitar l’autoavaluació i la millora de les experiències d’aprenentatge servei.

La seva principal utilitat és analitzar i debatre amb detall les característiques pedagògiques de les experiències d’aprenentatge servei.

 
This question requires a valid email address.
La rúbrica té dues dimensions: els dinamismes i els nivells.

Els dinamismes són elements pedagògics que, organitzats d’acord amb finalitats, donen forma global a les experiències d’aprenentatge servei. En el cas de l’aprenentatge servei, es distingeixen almenys dotze dinamismes.

Els nivells manifesten el grau de desenvolupament pedagògic de cadascun dels dinamismes. Hem establert quatre nivells: el primer descriu la presència ocasional i no organitzada del dinamisme i el quart apunta cap a la màxima implicació dels participants i l’obertura a nous implicats. Cada nivell el considerem pedagògicament superior al precedent, encara que no totes les experiències han d’assolir en cada dinamisme el màxim nivell.


Autoria: GREM. Grup de Recerca en Educació Moral. Facultat d'Educació. Universitat de Barcelona.