Skip survey header
Low Vision Mode Haitian

2023-2027 Draft 5.07 Plan Estratejik

Entwodiksyon

Biwo Eta Nouyòk la pou Moun ki gen Andikape Devlopman yo (OPWDD) te inisye yon pwosesis planifikasyon an 2021 pou ede idantifye objektif estratejik yo nan lavni pou OPWDD. Sa te gen ladan l anpil angajman moun ki gen enterè yo, yon pwosesis opinyon piblik solid, ak revizyon done ak politik Eta yo. Daprè travay sa, OPWDD a te prepare plan Estratejik 2023-2027 5.07 a.

Kounya, OPWDD ap mande piblik la pou l revize bouyon plan an epi bay dènye kòmantè yo.

Sondaj sa pral pran apeprè 5-10 minit.

Mèsi pou patisipasyon w.

*Si w prefere yon vèsyon papye sondaj sa oswa si w bezwen asistans pou w ranpli l, tanpri voye yon imèl bay: opwdd.sm.osi@opwdd.ny.gov.