Skip survey header

Dự Thảo Quy Định về Tín Thuế Gia Đình Lao Động - VI

Cơ Quan Thuế Vụ (Department of Revenue) đang xin ý kiến về dự thảo quy định quản lý thực hiện chương trình Tín Thuế Gia Đình Lao Động (Working Families Tax Credit, WFTC). 

Chương trình này nhằm hỗ trợ các cá nhân và gia đình lao động có thu nhập từ thấp tới trung bình của tiểu bang Washington bằng tín thuế dưới dạng hoàn tiền thuế bán lẻ và thuế sử dụng đã nộp. Khoản tín thuế này được xác định dựa trên thu nhập và số trẻ em đủ tiêu chuẩn. Bắt đầu từ đầu năm 2023, người muốn tham gia có thể nộp đơn xin nhận tín thuế. Để tìm hiểu thêm về chương trình này, xin truy cập dor.wa.gov/workingfamilies.

Vui lòng xem xét bản dự thảo quy định và trả lời khảo sát này không muộn hơn 11:59 đêm Thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022, theo Giờ Thái Bình Dương. Tất cả các câu trả lời của khảo sát này sẽ được đưa vào hồ sơ xây dựng luật chính thức.

Quý vị sẽ cần khoảng 5 phút để hoàn thành khảo sát.