Skip survey header
Vietnamese

2022 Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản Đơn Nhận Phiếu Thực Phẩm/Tuyên Thệ Để Hội Đủ Điều Kiện

2022 Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản Đơn Nhận Phiếu Thực Phẩm/Tuyên Thệ Để Hội Đủ Điều Kiện

(Thiết bị di động nhấp vào mũi tên chuyển tiếp màu xanh lục để trở thành khảo sát)
Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản (SFMNP) cung cấp trái cây tươi và rau quả đến người cao niên có thu nhập thấp với mục tiêu cải thiện sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng. Đồng thời hỗ trợ nông nghiệp địa phương bằng cách tăng việc sử dụng các thị trường nông dân và địa điểm bán lẽ bên lề đường.

Để có đủ điều kiện để nhận được một phiếu, quý vị  phải đáp ứng tất cả những điều sau đây:
 
 • 60 tuổi hoặc lớn hơn, (55 tuổi hoặc lớn hơn cho người Hoa Kỳ Gốc hoặc là người Alaska)
 
 • Thu nhập thấp hơn 185% mức sống tối thiểu của Liên Bang, dựa trên hộ khẩu gia đình:
  • $25,142 mổi năm hoặc $2,096  mỗi tháng cho hộ gia đình 1 người
  • $33,874 mổi năm hoặc $2,823 mỗi tháng cho hộ gia đình 2 người
  • $42,606 mổi năm hoặc $3,551 mỗi tháng cho hộ gia đình 3 người
  • $51,338 mổi năm hoặc $4,085 mỗi tháng cho hộ gia đình 4 người
  • Gia đình đông người, cộng $783/tháng cho mỗi người
 
 • Bạn phải là cư dân của Quận Pierce
Giá trị phiếu mua hàng được giới hạn nghiêm ngặt ở mức tối đa $80/hộ gia đình.  Đơn đăng ký chưa điền đầy đủ hoặc đơn đăng ký nhận được trước ngày 2 tháng Năm sẽ được trả lại.  

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký nhận phiếu mua hàng từ Thứ Hai, ngày 2 tháng Năm, 2022.  Phiếu mua hàng sẽ được gửi đến những đương đơn đủ điều kiện bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 17 tháng Sáu.
                                                                                                                     
Xin vui lòng trả lời tất cả các thông tin trên trang 2, Ký tên vào đơn và gởi về:

Pierce County Human Services
Attn: Mickie Brown
3602 Pacific Ave # 200
Tacoma, WA 98418


Quý vị có thể fax đơn đến (253) 798-2818, Attn: Mickie Brown, or e-mail đơn đến seniorfarmersmarket@piercecountywa.gov.


Phiếu Thực Phẩm sẽ được gửi cho các đương đơn hội đủ điều kiện bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 17 Tháng 6.