Skip survey header

Okontrollerad astma_utbildning_FI_Feb2022

Huonossa hoitotasapainossa oleva astma aikuisilla

7 kysymystä, jotka testaavat osaamistasi aikuisen astman huonosta hoitotasapainosta 
Astma on yhteiskunnassamme yleinen sairaus, jolle on ominaista hengitysteiden vaihteleva ahtautuminen ja usein krooninen hengitysteiden tulehdus (1). Suomessa astmaa sairastaa lähes 10 prosenttia väestöstä ja puolella astma on lievä (2). Astman ilmaantuvuus on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä, kun taas kuolleisuus on harvinaista astmahoidon kehityttyä. 


1. Global Initiativ for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Internet]. 2020. Saatavilla osoitteessa: www.ginasthma.org
2. Astman lääkehoito - hoitosuositus: Information från Läkemedelsverket. 2015. p. 26(3); 26–43. Astma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 02.07.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Oletko lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen? *This question is required.