Skip survey header

NROOG DANE COUNTY PARKS THIAB HENRY VILAS ZOO — COV LUS NUG RAU COV TIB NEEG TUAJ SIV THIAB SAIB UA SI

Lub Chav Ua Hauj Lwm ntawm Dane County Board, koom tes nrog lub nroog Dane County Parks (cov chaw ua si nraum zoo) thiab Henry Vilas Zoo (chaw saib tsiaj ua si), tau tiv tauj lub tuam txhab (Keen Independent Research) los ntsuam xyuas kev ncaj ncees rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg uas siv nroog Dane County Parks (cov chaw ua si nraum zoo) thiab rau tom Henry Vilas Zoo (chaw saib tsiaj ua si). 

Raws li ib feem ntawm txoj kev tshawb no, lub tuam txhab (Keen Independent Research) tab tom sau cov tswv yim los ntawm cov tib neeg tuaj thiab cov uas tsis tuaj saib thiab siv cov chaw ua si nraum zoo thiab cov chaw saib tsiaj ua si. Lawv xav paub koj cov tswv yim thiab cov lus pom zoo rau cov chaw ua si. Cov nqi lus teb yuav pab qhia cov lus pom zoo los coj Lub Nroog mus rau kev txhim kho rau cov chaws siv, thaj av, thaj chaw thiab cov kev pab cuam, thiab qhov tseem ceeb tshaj, ua ib qho kev sib koom tes sib npaug rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg. Mus saib lub website kawm:  www.keenindependent.com/danecoparksandzooequity

Cov ntsiab lus nrhiav tau yuav raug tshaj tawm ua ke.

Yog koj muaj lus nug, koj tiv tauj rau Lisa MacKinnon, tus tuav (Sustainability thiab Program Evaluation Coordinator),  MacKinnon@countyofdane.com