Skip survey header
Haitian

Tit Sondaj Kesyonè Resansman pou Moun Nwa ane 2022

Entwodiksyon

1. Byenveni nan pwojè Resansman pou Moun Nwa a, yon pwojè Black Futures Lab (Laboratwa Avni pèp Nwa a). N ap fè Sondaj sa a pou n ka konprann opinyon kominote Nwa yo epi se yon bagay kap pran apeprè 20 minit pou konplete l. Patisipasyon w volontè - ou ka chwazi pa kontinye patisipe a nenpòt ki moman epi w ka sote nenpòt kesyon w pa konfòtab reponn. Tout repons ou yo konfidansyèl epi n ap sèlman rapòte repons yo san nou pa bay enfòmasyon ki ka idantifye w. Tanpri klike anba si w dakò epi pou kontinye ak sondaj la. *Required