Sote antèt sondaj la
Haitian

Kominote Lekòl - Fòm Kòmantè Piblik - Otòn 2020

Entwodiksyon:

Lekòl Vil New York yo itilize Plan Edikasyon Konplè a (CEP: Comprehensive Educational Plan) pou mete aksan sou priyorite ak prensip Chanselye Richard Carranza te souliyen yo. Priyorite sa yo sou menm liy ak efò amelyorasyon k ap fè efò pou: Akselere Aprantisaj ak Enstriksyon, Fè Patenarya ak Kominote yo, Devlope Moun, epi Fè Ekite Pwogrese Kounye a. Anrasine nan priyorite sa yo, CEP a se motè pou amelyorasyon nan lekòl epi ankouraje paran, edikatè, kominote lekòl yo, ak tout pati ki konsène yo pou travay ansanm pou amelyore akonplisman elèv epi ogmante opòtinite aprantisaj yo. Fòm kòmantè sa gen objektif pou ou devlope rekòmandasyon pou amelyore lekòl la ki ka antre nan CEP lekòl.

Lè w ap bay rekòmandasyon ou yo pou amelyore Lekòl ki Gen Difikilte a, tanpri, reponn nan espas yo bay la. Ou ka bay kòmantè jeneral ak rekòmandasyon nan #9 ki anba a tou.  Mèsi. 
(Tanpri bay wòl/pozisyon ou nan kazye tèks ki anba a)