Skip survey header

ST WSBLE - 077-030-001 - CAG interest form - Vietnamese

Thông tin chung

Vui lòng trả lời từng câu hỏi sau đây bằng vài câu ngắn gọn.

Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng có thể sẽ tổ chức khoảng sáu cuộc họp trong khoảng thời gian 6 tháng, bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra trực tuyến; ngày và thời gian cụ thể cho cuộc họp tiếp theo sẽ được xác định tại cuộc họp đầu tiên. Mặc dù vậy, có nhiều khả năng các cuộc họp sẽ diễn ra vào đầu giờ tối Thứ Ba, Thứ Tư hoặc Thứ Năm. Thông thường, tài liệu sẽ được cung cấp để xem xét trước cuộc họp và đôi khi sẽ có một số yêu cầu cần thực hiện sau cuộc họp. Trung bình, các thành viên có thể phải dành từ 4 đến 6 giờ một tháng cho công việc này.

Quý vị có thể cam kết về thời gian như vậy hay không?
Quý vị có thể tham dự một cuộc họp trực tuyến vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 11 từ 5 đến 7 giờ tối không? (Việc tham gia cuộc họp thường xuyên là yêu cầu rất quan trọng trong việc tham gia Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng.)
Quý vị có thể tham gia các cuộc họp trực tuyến (truy cập qua internet, máy tính hoặc điện thoại) không?
Quý vị có từng có kinh nghiệm thuộc một trong những nhóm sau đây hay không?
Quý vị nghĩ rằng mình có thể cung cấp tư vấn về khía cạnh nào sau đây?

Để xác định xem chúng tôi có đang tập hợp đủ những cá nhân có những kinh nghiệm sống đa dạng hay không, chúng tôi rất biết ơn nếu quý vị điền vào bản khảo sát nhân khẩu học sau đây, trong phạm vi quý vị cảm thấy thoải mái khi điền thông tin.

Tôi xác định chủng tộc hoặc dân tộc của mình là (quý vị có thể chọn nhiều hơn một đáp án):
Giới tính:
Tuổi:
Tình hình nhà ở của quý vị như thế nào?
Quý vị đã sinh sống ở khu vực Seattle bao lâu?
Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, quý vị sử dụng phương thức giao thông chính nào?
Phương thức giao thông chính hiện nay của quý vị là gì?
Tần suất quý vị sử dụng phương tiện trung chuyển như thế nào?
Thu nhập:

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng cho dự án Đường Sắt Mở Rộng West Seattle và Ballard và đã dành thời gian tham gia với chúng tôi. Chúng tôi dự kiến sẽ công bố tư cách thành viên vào tuần ngày 8 tháng 11. Chúng tôi mong muốn được kết nối với quý vị!