Skip survey header

Vis Valley - Portola Community Based Transportation Plan: Phase 1

Pagsasanay sa mga Priyoridad at Lokasyon ng Transportasyon

Salamat sa paglalaan ng oras upang ibahagi ang iyong puna! Upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa Visitacion Valley & Portola CBTP atmag-sign up para sa mga update ng proyekto, pumunta sa: SFMTA.com/VisValleyPortolaPlan.
1. Ano ang pinakamahalaga sa iyo?  

Para sa layunin ng pagsasanay na ito, ang mas ligtas ay nangangahulugang mga pagpapabuti at nagpapahusay sa mga tampok sa kaligtasan gaya ng pag-iilaw, pinaangat na tawiran, o masisilungang antayan ng bus, at ang mas madali ay nangangahulugang mga pagpapabuti na nakatuon sa konektibidad, gaya ng mga lane para sa bisikleta, maasahang Muni, o mapupuntahang hintuan ng bus. Order the items from the following list. First select an item with the spacebar to show a menu of possible ranking positions. Next, click a ranking position to order it in the ranked list. Note the menu will display more ordering options as you add items to the ranked list.
2. Anong kalapit na mga linya ng Muni ang iyong tinatahak? Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop.
Mangyaring gamitin ang mapang ito upang tukuyin ang mga pinagtutuunang kalye at/o interseksyon.
4. Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop. Sa kalyeng ito, ako ay
5. Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop. Gusto kong makita ang:
6. Mayroon bang iba pang kalyeng interesado kang mapabuti?
Mangyaring gamitin ang mapang ito upang tukuyin ang mga pinagtutuunang kalye at/o interseksyon.
7. Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop. Sa kalyeng ito, ako ay
7. Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop. Gusto kong makita ang:
7. Mayroon bang iba pang kalyeng interesado kang mapabuti?
Mangyaring gamitin ang mapang ito upang tukuyin ang mga pinagtutuunang kalye at/o interseksyon.
7. Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop. Sa kalyeng ito, ako ay
7. Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop. Gusto kong makita ang:
7. Mayroon bang iba pang kalyeng interesado kang mapabuti?
Mangyaring gamitin ang mapang ito upang tukuyin ang mga pinagtutuunang kalye at/o interseksyon.
7. Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop. Sa kalyeng ito, ako ay
7. Mangyaring piliin/bilugan ang lahat ng naaangkop. Gusto kong makita ang: