Skip survey header
Vietnamese

Đánh giá APEC-Ethisphere 2021

Giới thiệu

1. Trụ sở chính của quý vị nằm ở đâu?
2. Có tổng cộng bao nhiêu nhân viên làm việc trong tổ chức của quý vị, bao gồm các công ty mẹ hoặc công ty con?
3. Tổ chức của quý vị có doanh thu hàng năm xấp xỉ là bao nhiêu (bằng US$)?