Skip survey header
Vietnamese

Thư Viện Chi Nhánh Codman Square

Chào mừng quý vị!

Thành Phố Boston và Thư Viện Công Cộng Boston đang bắt đầu khảo sát Chi Nhánh Codman Square. Khảo sát này sẽ thu thập thông tin về Thư Viện Chi Nhánh và cộng đồng mà thư viện phục vụ. Kết quả khảo sát sẽ giúp đặt ra các ưu tiên cho các dịch vụ và thiết kế của thư viện. Sau cùng, khảo sát sẽ tìm hiểu những lựa chọn để cải tạo, bổ sung và thay thế tòa nhà.

Trong khảo sát này, nhóm khảo sát muốn lắng nghe ý kiến của quý vị. Vui lòng chia sẻ cảm nghĩ và trải nghiệm của quý vị về Thư Viện Chi Nhánh Codman Square. Tất cả các câu trả lời đều được ẩn danh.

1. Trước khi đại dịch diễn ra, quý vị trực tiếp đến Chi Nhánh Codman Square thường xuyên tới mức nào?
2. Khi đến thư viện, quý vị thường đến Chi Nhánh Codman Square bằng phương tiện gì? Vui lòng đánh dấu vào tất cả các lựa chọn thích hợp
3. Trước khi đại dịch diễn ra, quý vị đến thư viện để làm gì? Vui lòng đánh dấu vào tất cả các lựa chọn thích hợp
4. Điểm tốt nhất về Chi Nhánh Codman Square là...? Vui lòng đánh dấu vào tất cả các lựa chọn thích hợp
6. Thư viện có thể phục vụ tốt hơn cho khu vực Codman Square bằng cách nào? Vui lòng đánh dấu vào tất cả các lựa chọn thích hợp
8. Xin hãy cho chúng tôi biết thêm về đặc điểm của khu vực Codman Square. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi ba từ mô tả đúng nhất về khu vực này!