Skip survey header
Haitian

Anèks Bibliyotèk Codman Square

Byenveni!

Vil Boston ak Bibliyotèk Piblik Boston ap kòmanse yon etid nan Anèks Codman Square. Etid sa a pral kolekte enfòmasyon sou Anèks la ak kominote li sèvi a. Li pral mete priyorite sou sèvis bibliyotèk la ak konsepsyon. Finalman, li pral eksplore opsyon pou renovasyon, adisyon, ak ranplasman nan bilding lan.

Kòm yon pati nan etid sa a, ekip la ta vle tande kòmantè ou. Tanpri, pataje sa ou panse ak eksperyans ak Anèks Bibliyotèk la. Tout repons yo anonim.

1. Anvan pandemi sa-a, chak kilè ou te konn ale nan Anèks Codman Square la an pèsòn?
2. Lè ou konn vizite yo, pa ki mwayen ou konn ale nan Anèks Codman Square la? Seleksyone tout sa ki aplikab yo
3. Anvan pandemi a, pou ki rezon ou te konn ale nan bibliyotèk la? Seleksyone tout sa ki aplikab yo
4. Bagay ki pi bon konsènan Anèks Codman Square la se ...? Seleksyone tout sa ki aplikab yo
6. Kòman bibliyotèk la te kapab sèvi katye Codman Square la pi byen? Seleksyone tout sa ki aplikab yo
8. Di nou plis enfòmasyon sou karakteristik katye Codman Square la. Ban nou twa mo ki pi byen dekri katye a!