Skip survey header

Lacey Cares Questionnaire (Vietnamese)

Giới thiệu

Lacey Cares là một sáng kiến nhằm thu hút sự tham gia của các thành viên cộng đồng để đem đến những gì họ muốn nhìn thấy, cảm thấy và hiện hữu ở Lacey trong tương lai. Chúng tôi muốn tìm hiểu điều quan trọng nhất đối với quý vị và cách suy nghĩ của quý vị về việc chúng ta trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống, làm việc, học tập và vui chơi.  

Để bắt đầu, chúng tôi đề nghị quý vị hoàn thành khảo sát nhanh này.

Câu trả lời của quý vị sẽ giúp nhóm dự án định hình các vấn đề chính và xác định các mục tiêu chung của cộng đồng.