Skip survey header

Northgate Link Ext. SAFE Survey - Tagalog

Survey sa Pagsusuri ng Pagkakapantay-pantay sa Serbisyo at Pasahe (Service at Fare Equity, SAFE) ng Northgate Link Extension

Nakatuon ang dokumento ng Northgate SAFE sa kung paano sinuri at tinugunan ng Sound Transit, King County Metro at Community Transit ang potensyal na mga epekto sa mga minoryang komunidad at mga komunidad na may mababang kita na nauugnay sa ipinanukalang pagbabago dulot ng pagbubukas ng Northgate Link Extension, kasama ang anumang pagbabago sa katumbas o nagkokonektang na serbisyo.

Iniaatas ng Administrasyon ng Pederal na Transit (Federal Transit Administration) ang SAFE Analysis para sa mga bagong proyekto ng nakapirming riles.  

Layunin ng survey na ito na kolektahin ang pampublikong komento sa burador ng Northgate SAFE Analysis bago ito isumite sa Lupon ng Sound Transit para aprubahan. Ang deadline para sa pampublikong komento ay sa Abril 8, 5 p.m. 
Ang kumpletong burador ng Northgate SAFE Analysis ay available dito

Tumawag sa 1-800-823-9230 para makipag-usap sa isang indibidwal sa TAGALOG.