Skip survey header

Northgate Link Ext. SAFE Survey - Vietnamese

Khảo Sát Phân Tích về Tính Công Bằng trong Dịch Vụ và Giá Vé (SAFE) của Dự Án Mở Rộng Tuyến Northgate

Tài liệu về Tính Công Bằng trong Dịch Vụ và Giá Vé (Service and Fare Equity, SAFE) Northgate tập trung vào cách thức đánh giá và ứng phó của Sound Transit, King County Metro và Community Transit trước những tác động có thể xảy ra đối với các cộng đồng thiểu số và thu nhập thấp, liên quan đến các thay đổi được đề xuất do việc Mở Rộng Tuyến Northgage, bao gồm mọi thay đổi đối với dịch vụ chạy song song hoặc nối chuyến.

Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Liên Bang (Federal Transit Administration) yêu cầu tiến hành một cuộc Phân Tích SAFE cho các dự án đường dẫn cố định mới.  

Mục đích của lần khảo sát này là thu thập ý kiến người dân về bản Phân Tích SAFE Northgate trước khi đệ trình để Ban Quản Trị Sound Transit phê duyệt. Hạn chót thu thập ý kiến người dân là 5 giờ chiều, ngày 8 tháng 4. 
Bản thảo Phân Tích SAFE Northgate hoàn chỉnh được đăng tải tại đây

Gọi số 1-800-823-9230 để trao đổi với nhân viên bằng TIẾNG VIỆT.