Skip survey header

South Tacoma - 077-037-002 - PO survey march 2021 - tagalog

1. Nakasakay ka na ba sa Sounder mula sa Istasyon ng South Tacoma?
5. Paano ninyo inaasahang magbago ang pagbiyahe niyo kapag natapos na ang mga paghihigpit dulot ng COVID-19?
6. Gusto niyo bang sumagot ng ilang opsyonal na demograpikong tanong?

Makakatulong ang pagsasama ng impormasyon tungkol sa inyong sarili para maunawaan nang mas mabuti ng Sound Transit kung nakikipag-ugnayan kami sa populasyon na kinatawan ng komunidad.
Ilang taon ka na?
Ano ang iyong pagkakakilanlan sa kasarian?
Kinikilala mo ba ang iyong sarili bilang isang Hispaniko o Latino/a/x, o Isang Espanyol?
Kinikilala mo ba ang iyong sarili bilang (Pakilagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)
Magkano ang kabuuang taunang kita ng iyong sambahayan?