Skip survey header

Lakewood - 077-037-002 - PO survey march 2021 - Tagalog

1. Nakasakay ka na ba sa transit mula sa Istasyon ng Lakewood?
5. Paano ninyo inaasahang magbago ang pagbiyahe ninyo kapag natapos na ang mga paghihigpit dulot ng COVID-19?
6. Gusto niyo bang sumagot ng ilang opsyonal na demograpikong tanong?

Makakatulong ang pagsasama ng impormasyon tungkol sa inyong sarili para maunawaan nang mas mabuti ng Sound Transit kung nakikipag-ugnayan kami sa populasyong kinatawan ng komunidad.
Ilang taon ka na?
Ano ang iyong pagkakakilanlan sa kasarian?
Kinikilala mo ba ang iyong sarili bilang isang Hispaniko o Latino/a/x, o Isang Espanyol?
Kinikilala mo ba ang iyong sarili bilang (Pakilagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)
Magkano ang kabuuang taunang kita ng iyong sambahayan?