Skip survey header
Low Vision Mode Vietnamese

2021 Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản Đơn Nhận Phiếu Thực Phẩm/Tuyên Thệ Để Hội Đủ Điều Kiện

2021 Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản Đơn Nhận Phiếu Thực Phẩm/Tuyên Thệ Để Hội Đủ Điều Kiện

(Thiết bị di động nhấp vào mũi tên chuyển tiếp màu xanh lục để trở thành khảo sát)
Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản (SFMNP) cung cấp trái cây tươi và rau quả đến người cao niên có thu nhập thấp với mục tiêu cải thiện sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng. Đồng thời hỗ trợ nông nghiệp địa phương bằng cách tăng việc sử dụng các thị trường nông dân và địa điểm bán lẽ bên lề đường.

Để có đủ điều kiện để nhận được một phiếu, quý vị  phải đáp ứng tất cả những điều sau đây:
 
 • 60 tuổi hoặc lớn hơn, (55 tuổi hoặc lớn hơn cho người Hoa Kỳ Gốc hoặc là người Alaska)
 
 • Thu nhập thấp hơn 185% mức sống tối thiểu của Liên Bang, dựa trên hộ khẩu gia đình:
  • $23,828 mổi năm hoặc $1,986 mỗi tháng cho hộ gia đình 1 người
  • $32,227 mổi năm hoặc $2,686 mỗi tháng cho hộ gia đình 2 người
  • $40,626 mổi năm hoặc $3,386 mỗi tháng cho hộ gia đình 3 người
  • $49,025 mổi năm hoặc $4,085 mỗi tháng cho hộ gia đình 4 người
  • Gia đình đông người, cộng $700/tháng cho mỗi người
 
 • Bạn phải là cư dân của Quận Pierce
                                                                                                                     
Giới hạn nghiêm ngặt của một Phiếu Thực Phẩm dành cho mỗi hộ gia đình. Đơn điền không đầy đủ hoặc các đơn nhận được trước ngày 03 tháng 5 sẽ được trả lại. Một số giới hạn các Phiếu Thực Phẩm dành sẵn cho mỗi mùa, và các đơn hoàn tất sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được.

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn cho Chứng Từ bắt đầu từ Thứ Hai ngày 3 tháng 5 năm, 2021. Để để nhận được Phiếu Thực Phẩm của Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản (SFMNP), quý vị phải hoàn thành tất cả các lĩnh vực dưới đây. Quý vị không cần phải kèm theo bản sao giấy nhận diện ̣( ID ) và gởi đơn lại Pierce County Human Services, Aging & Disability. Xin vui lòng trả lời tất cả các thông tin trên trang 2, Ký tên vào đơn và gởi về:

Pierce County Human Services
Attn: Mickie Brown
3602 Pacific Ave # 200
Tacoma, WA 98418


Quý vị có thể fax đơn đến (253) 798-2818, Attn: Mickie Brown, or e-mail đơn đến seniorfarmersmarket@piercecountywa.gov.


Phiếu Thực Phẩm sẽ được gửi cho các đương đơn hội đủ điều kiện bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 4 Tháng 6.