Skip survey header

Folsom Streetscape Project Virtual Open House- Tagalog Survey

Salamat sa pagdalo sa Virtual Open House ng Folsom Streetscape Project!

1. Ano ang iyong interes sa Folsom Streetscape Project?
2.
Mangyaring markahan kung gaano kalakas ang iyong pagsang-ayon o hindi sumasang-ayon sa sumusunod na pahayag: Sinusuportahan ko ang mga elemento ng disenyo ng lungsod na makikita sa presentasyon at mga plano para sa Folsom Streetscape Project. Sumangguni sa pananaw ng plano para sa iminungkahing mga lokasyon ng bulbout at partikular na mga pampublikong pagpapabuti ng lupain.