Skip survey header
Vietnamese

Bảng kiểm Đánh giá Điều trị Tự kỷ (ATEC)

Thông tin

 

Bảng kiểm Đánh giá Điều trị Tự kỷ (ATEC)
Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.
Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org
  • Khi quý vị điền đơn này, quý vị đồng ý rằng thông tin và dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được sử dụng cho các ấn phẩm nghiên cứu và khoa học.
  • Chính sách bảo mật thông tin riêng tư:  Xin lưu ý rằng chúng tôi không buôn bán, trao đổi, hoặc chuyển nhượng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của quý vị cho các cơ sở nào bên ngoài. Phân tích dữ liệu có thể được công bố trong các bài báo dữ liệu nghiên cứu hoặc trong các buổi hội nghị. Tất cả các dữ liệu được xuất bản sẽ được giấu tên mà và không có bất cứ thông tin cá nhân nào có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • Nếu quý vị nhận được bất kỳ yêu cầu nào hoàn tất mẫu đơn này để truy cập vào trang web truyền thông xã hội riêng tư, xin lưu ý rằng ARI không liên kết với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào yêu cầu người dùng hoàn thành ATEC.
  • Nếu quý vị là một bác sĩ, hoặc quý vị làm việc cho một bác sĩ, hãy chắc chắn rằng bạn tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của luật HIPAA và các quy định được áp dụng của tiểu bang/liên bang trước khi đặt thông tin sức khỏe cá nhân của khách hàng hoặc bệnh nhân vào cơ sở dữ liệu này. Nếu bạn không chắc chắn về việc tuân thủ đạo luật như vậy, xin vui lòng liên lạc với luật sư để được hướng dẫn thêm. Trong hầu hết trường hợp, sự đồng ý và có chữ ký của bệnh nhân, là cần thiết. ARI không có cách nào bảo đảm rằng hình thức chấp thuận này là hợp pháp đủ cho mọi tình huống thực tế, xin vui lòng tham khảo ý kiến với một luật sư để xác định chắc chắn rằng bạn tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của luật HIPAA và các quy định được áp dụng của tiểu bang/liên bang trong các kế hoạch y tế, cơ sở sức khoẻ  của quý vị.
Bản quyền (c) 2016 Autism Research Institute (viện nghiên cứu tự kỷ) bảo lưu tất cả các quyền. BẢNG KIỂM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐIỀU TRỊ TỰ KỶ (ATEC) CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU PHI THƯƠNG MẠI.


 
Giới tính
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Chẩn đoán